เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week12

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดสาเหตุของโรคอ้วน ระบบย่อยอาหารและการเฝ้าระมัดระวังการกิน รู้จักการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีวิจารณญาณ

Week
Input
Possess
Output
Outcome12

10-14 ส.ค. 58 
โจทย์:
- ระบบย่อยอาหาร
-ปัจจัยที่ส่งผลให้คนยุคปัจจุบันเกิดโรคอ้วน
Key  Question:
นักเรียนคิดว่าระบบต่างๆ ของร่างกายมีทั้งหมดกี่ระบบ และแต่ละระบบมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด:
Round Robin : นักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในQuarter 1/58
Brainstorm : ระดมความคิดวางแผนการถ่ายทำMV เพลงระบบย่อยอาหาร
Show and Share: นำเสนอเพลงระบบย่อยอาหาร
Wall Thinking : ติดชิ้นงานที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้
  
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-อินเตอร์เน็ต    
- คอมพิวเตอร์
- คลิป VDO ระบบย่อยอาหาร
วันจันทร์
ชง : ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ในQuarter 1/58 ที่ผ่านมาพี่ๆ ม.1 ได้เรียนรู้เรื่องอะไรมาแล้วบ้าง กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง?
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนในQuarter 1/58

วันอังคาร
ชง: ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าระบบต่างๆ ของร่างกายมีทั้งหมดกี่ระบบ และแต่ละระบบมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
เชื่อม: ครูและนักเรียนทบทวนระบบต่างๆของร่างกายทั้ง 10 ระบบ
ชง:
- ครูเปิดคลิปVDO ระบบย่อยอาหารให้นักเรียนดู
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
*นักเรียนเห็นอะไร/รู้สึกอย่างไร?
*นักเรียนได้เรียนรู้อะไร/อย่างไร?
เชื่อม: ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันจากคำถามในขั้นชง
ใช้: ครูให้นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
ชง: ครูพานักเรียนร้องเพลงระบบย่อยอาหาร
เชื่อม: นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกซ้อมร้องเพลงและจัดทำMV ประกอบเพลง

วันศุกร์
เชื่อม:

- ครูและนักเรียนทบทวนเพลงระบบย่อยอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเพลงระบบย่อยอาหาร

- นักเรียนทำการ์ตูนช่องเรื่องระบบย่อยอาหาร
ชง: ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด (ก่อนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์)
1.       นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้ ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร?
2.       นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร?
3.       นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร?
เชื่อม :สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- ครูพานักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1/58
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายทั้ง 10 ระบบ
- นักเรียนฝึกซ้อมร้องเพลงระบบย่อยอาหารและทำMV เพลง

ชิ้นงาน
- ใบงานระบบย่อยอาหาร
- MV ระบบย่อยอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดสาเหตุของโรคอ้วน ระบบย่อยอาหารและการเฝ้าระมัดระวังการกิน รู้จักการเลือกรับประทานอาหารอย่างมีวิจารณญาณ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
-  ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเหมาะสมเช่น สี กระดาษ กรรไกร
-   เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอเพลงระบบย่อยอาหารของกลุ่มตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถออกแบบคลิปMV เพลงระบบย่อยอาหารอย่างสร้างสรรค์และประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศในการเรียน
ทักษะการอยู่ร่วมกันสามารถทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
ทักษะ ICT
- นักเรียนใช้คอมฯ ตัดต่องานMV ระบบย่อยอาหาร และปรับปรุงแก้ไข้งาน
- สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่นInternet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้
คุณลักษณะ
สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้และระบบย่อยอาหาร
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
PBL- by คุณครูดอกไม้ครู
      สัปดาห์แรกของ Quarter 2 และก็ยังเป็นชั่วโมงแรกของครูดอกไม้กับพี่ๆ ม.อีกด้วย 
ครูดอกไม้เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับพี่ๆ ม.เพิ่มเติม โดยให้พี่ๆ ตั้งคำถาม สอบถามสิ่งที่อยากรู้จากครู ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น พี่ๆ ม.ตั้งคำถามอยากเรียนรู้จากครูที่หลากหลาย อาทิเช่น 
ครูเรียนจบมาจากที่ไหนค่ะ?
ครูอยู่หมู่บ้านอะไรครับ? / คุณครูเคยทำงานอะไรมาก่อน อะไรคือแรงบันดาลใจให้ครูมาทำงานที่นี่ครับ/ค่ะ?
      จากนั้นคุณครูจึงถามพี่ๆ ม.1 ถึงการเรียนใน Quarter ที่แล้ว ว่านักเรียนเรื่องอะไรมาแล้วบ้าง? 
พี่ๆ ม.1 ต่างก็ช่วยกันทบทวนเนื้อหาในQuarter ที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องของสารอาหารและเรื่องระบบร่างกายครับ/คjะ lส่วนในวันอังคารครูดอกไม้เริ่มต้นด้วยการทบทวนระบบต่างๆของร่างกายทั้ง 10ระบบ และเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องสารชีวโมเลกุล(ไขมัน)จึงได้ให้พี่ๆม.1ดูคลิปVDO เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์และยังได้พาพี่ๆม.1 ร้องเพลงระบบย่อยอาหารอีกด้วยทำให้พี่ๆหลายคนรู้จักคำศัพท์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และในวันพฤหัสบดีพี่ๆม.1 ได้ร้องเพลงระบบย่อยอาหารโดยมีพี่อังอังเป็นผู้ให้เสียงดนตรีด้วยการเล่นอูคูเลเล่อีกด้วย 
จากนั้นพี่ๆ จึงสรุปความเข้าใจเรื่องระบบย่อยอาหารในรูปแบบของนิทานและการ์ตูนช่อง

PBL-คู่ขนาน by คุณครูป้อม
   _  เริ่มจากตรวจดูต้นข้าว และกล้วยบริเวณโดยรอบๆ แปลงข้าว “ท่อปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด”-ในพื้นที่จำกัด
นักเรียนต่างตื่นเต้นกับความงอกงามของต้นข้าว และต้นกล้วยที่เริ่มติดแล้ว ตอนนี้นักเรียนวางแผนการปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บริเวณปลูกกล้วย 1 ตร.ม. และเริ่มออกแบบทำรั่วลอม


ครูให้โจทย์อีกครั้งให้แต่ละคนหาพืช/ผักสวนครัว เอามาปลูกเพื่อส้มตำให้ได้ 1 ครก โดยหลายๆคนนำต้นพืชมาแบ่งปันกันและกัน
และในบริเวณแปลงนาต้นข้าวหอมนิลขึ้นมาปะปนเล็กน้อย ครูกับนักเรียนจึงช่วยกันถอนออกจากแปลงนาในวันศุกร์แล้วนำต้นข้าวหอมนิลไปปลูกรอบๆ แปลงปลูกกล้วยของแต่ละคน และหาพืชผักรอบๆ มัธยมเข้าไปแซมเพื่อให้พืช/ผักเกื้อหนุนกันและกัน ช่วยให้การเจริญเติบโตโดยเร็วขึ้น
และนักเรียนเขียนบันทึกความคืบหน้าของข้าวในแปลงนาสาธิต กรณีต่างๆที่เกิดกับปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด และยังมีโครงการวิจัยปลูกต้นกล้วยในพื้นที่จำกัดอีกด้วย


 ก่อนทุกคนจะทำ,,สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

2 ความคิดเห็น:

 1. PBL- by คุณครูดอกไม้ครู
  สัปดาห์แรกของ Quarter 2 และก็ยังเป็นชั่วโมงแรกของครูดอกไม้กับพี่ๆ ม.1 อีกด้วย
  ครูดอกไม้เริ่มต้นด้วยการทำความรู้จักกับพี่ๆ ม.1 เพิ่มเติม โดยให้พี่ๆ ตั้งคำถาม สอบถามสิ่งที่อยากรู้จากครู ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น พี่ๆ ม.1 ตั้งคำถามอยากเรียนรู้จากครูที่หลากหลาย อาทิเช่น
  ครูเรียนจบมาจากที่ไหนค่ะ?
  ครูอยู่หมู่บ้านอะไรครับ? / คุณครูเคยทำงานอะไรมาก่อน อะไรคือแรงบันดาลใจให้ครูมาทำงานที่นี่ครับ/ค่ะ?

  จากนั้นคุณครูจึงถามพี่ๆ ม.1 ถึงการเรียนใน Quarter ที่แล้ว ว่านักเรียนเรื่องอะไรมาแล้วบ้าง?
  พี่ๆ ม.1 ต่างก็ช่วยกันทบทวนเนื้อหาในQuarter ที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่องของสารอาหารและเรื่องระบบร่างกายครับ/คjะ lส่วนในวันอังคารครูดอกไม้เริ่มต้นด้วยการทบทวนระบบต่างๆของร่างกายทั้ง 10ระบบ และเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องสารชีวโมเลกุล(ไขมัน)จึงได้ให้พี่ๆม.1ดูคลิปVDO เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์และยังได้พาพี่ๆม.1 ร้องเพลงระบบย่อยอาหารอีกด้วยทำให้พี่ๆหลายคนรู้จักคำศัพท์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และในวันพฤหัสบดีพี่ๆม.1 ได้ร้องเพลงระบบย่อยอาหารโดยมีพี่อังอังเป็นผู้ให้เสียงดนตรีด้วยการเล่นอูคูเลเล่อีกด้วย

  จากนั้นพี่ๆ จึงสรุปความเข้าใจเรื่องระบบย่อยอาหารในรูปแบบของนิทานและการ์ตูนช่อง

  ตอบลบ
 2. PBL-คู่ขนาน by คุณครูป้อม
  _ เริ่มจากตรวจดูต้นข้าว และกล้วยบริเวณโดยรอบๆ แปลงข้าว “ท่อปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด”-ในพื้นที่จำกัด
  นักเรียนต่างตื่นเต้นกับความงอกงามของต้นข้าว และต้นกล้วยที่เริ่มติดแล้ว ตอนนี้นักเรียนวางแผนการปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บริเวณปลูกกล้วย 1 ตร.ม. และเริ่มออกแบบทำรั่วลอม
  ครูให้โจทย์อีกครั้งให้แต่ละคนหาพืช/ผักสวนครัว เอามาปลูกเพื่อส้มตำให้ได้ 1 ครก โดยหลายๆคนนำต้นพืชมาแบ่งปันกันและกัน

  และในบริเวณแปลงนาต้นข้าวหอมนิลขึ้นมาปะปนเล็กน้อย ครูกับนักเรียนจึงช่วยกันถอนออกจากแปลงนาในวันศุกร์แล้วนำต้นข้าวหอมนิลไปปลูกรอบๆ แปลงปลูกกล้วยของแต่ละคน และหาพืชผักรอบๆ มัธยมเข้าไปแซมเพื่อให้พืช/ผักเกื้อหนุนกันและกัน ช่วยให้การเจริญเติบโตโดยเร็วขึ้น
  และนักเรียนเขียนบันทึกความคืบหน้าของข้าวในแปลงนาสาธิต กรณีต่างๆที่เกิดกับปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด และยังมีโครงการวิจัยปลูกต้นกล้วยในพื้นที่จำกัดอีกด้วย
  ก่อนทุกคนจะทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ