เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week19

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดผ่านสารคดี หนังสั้น เพลง ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome19 

28 ก.ย. 2558
ถึง
2 .ค. 2558
โจทย์
- นำเสนอโดยสารคดี หนังสั้น เพลง
- จัดนิทรรศการอาหารสุขภาพ จัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า

Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนมาตลอด 18 สัปดาห์ ในรูปแบบใด
- นักเรียนจะทำอาหารอย่างไร เพื่อนำมาถ่ายทอดผ่านรายการ

เครื่องมือคิด
Brainstorm
ระดมความคิดเกี่ยวกับอาหารที่จะนำมาจำหน่ายในการเปิดตลาด
Show and Share
- นำเสนอเกี่ยวกับการสรุปชิ้นงานตลอด 18 ผ่านชิ้นงานสารคดี หนังสั้น เพลง
- นำเสนอสินค้าที่จะนำมาจัดจำหน่ายในการเปิดตลาด และการออกแบบพื้นที่จัดจำหน่าย

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เมนูอาหารต่างๆ
- คอมพิวเตอร์ / ตัดต่อ / ถ่ายทำงานนำเสนอ
- สินค้า
วันจันทร์
ชง : ครูชวนนักเรียนคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่นักเรียนเรียนมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าจะนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนมาตลอด 18 สัปดาห์ ในรูปแบบใด?”
เชื่อม : นักเรียนนำเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอของแต่ละคน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามให้นักเรียนอธิบายและสอบถามเพื่อนๆ อย่างต่อเนื่อง
- นักเรียนเขียนออกแบบรูปแบบการนำเสนอของแต่ละคน ในรูปแบบ story board
วันอังคาร
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนอภิปรายรูปแบบการนำเสนอความเข้าใจของตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น สารคดี, หนังสั้น, เพลง
วันพุธ
เชื่อม : ครูและเพื่อนๆ ร่วมกันจัดกลุ่มรูปแบบที่คล้ายกัน ให้อยู่กลุ่มเดียวกันในการนำเสนอ
- นักเรียนร่วมกลุ่มกัน ออกแบบรูปแบบในการนำเสนอเป็นงานกลุ่ม Brainstorm
- ครูช่วยแนะนำกิจกรรมตามข้อสงสัยของนักเรียน
ใช้ : นักเรียนถ่ายทำ / ตัดต่อคลิป
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอชิ้นงานของตนเองที่ทำสรุปการเรียนรู้ตลอด 18 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “- นักเรียนจะทำอาหารอย่างไร เพื่อนำมาถ่ายทอดผ่านรายการ?”
วันศุกร์
เชื่อม : นักเรียนเสนอสินค้าที่แต่ละคนสนใจ
- นักเรียนและครูร่วมกันจัดเตรียมอาหาร วางแผนการทำงานร่วมกัน
- ทำอาหารร่วมกัน เพื่อถ่ายทำรายการอาหาร
ใช้ : นักเรียนขายสินค้าประเภทอาหาร เปิดตลาดที่ร่มไผ่
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่เรียนผ่านมา
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรุปชิ้นงานผ่านสารคดี หนังสั้น เพลง
- ช่วยกันคิดวางแผนทำผังรายการอาหาร เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจ
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้ผ่านสารดดี หนังสั้น เพลง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดผ่านสารคดี หนังสั้น เพลง ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ

ทักษะ
ทักษะชีวิต
การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน เพื่อถ่ายทำรายการอาหาร
ทักษะICT
การร่วมกันออกแบบถ่ายทำรายการอาหาร ตัดต่อ/ถ่ายทำ
ทักษะการวางแผน
การวางแผนในการทำงานกลุ่มเกี่ยวกับการทำอาหาร
ทักษะการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงความเข้าใจของตนเองที่หามา แลกเปลี่ยนกับข้อมูลของเพื่อนในเรื่องการทำอาหาร

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์กิจกรรมออกแบบพื้นที่จัดจำหน่ายอาหารบริเวณร่มไผ่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้
_ในการเรียนรู้สัปดาห์นี้สืบเนื่องมาจากปฏิทินที่เด็กๆ ได้วางแผนไว้โดยเด็กๆ จะนำเสนอองค์ความรู้เป็นรูปเเบบต่างๆ เช่น ละคร Mind Mapping, 4 shared, PowerPoint ฯลฯ
โดยที่เด็กได้สรุปเรื่องที่เรียนมาจากคุณครูดอกไม้ในรูปเเบบPowerPoint โดยครูแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3 คน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการพิมพ์เรื่องลงในMicrosoft Word มาก่อนผ่านงานเขียนเรื่องสั้น ซึ่งเสริมสร้างทักษะICT
โดยครูมีโจทย์PBL กำหนดให้ว่าอย่างน้อย18slideเเละต้องมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนจากนั้นต้องนำมานำเสนอให้กับคุณครูเเละเพื่อนๆ ฟังโดยครูต้องมีคำถามที่คอยกระตุ้นเด็กๆ ในการตอบ ซึ่งเป็นทักษะการตอบคำถามของเเต่ละกลุ่ม เเละเด็กๆ ก็ต้องเตรียมคำตอบให้เป็นอย่างดี เพราะบางกลุ่มไม่ผ่านเพราะการตอบคำถาม ซึ่งคุณครูฝากให้เด็กนำคำถามนั้นกลับไปคิดต่อ ค้นคว้าต่อๆเเละนำกลับมาตอบคุณครูในภายหลัง เพื่อให้เป็นอีกบททดสอบให้เด็กๆ มีความพร้อมมากขึ้นในการเตรียมตัวและฝึกศิลปะการตอบคำถาม

_หลังจากที่ขึ้นนำเสนอครบทุกกลุ่มและส่งไฟล์งานเสร็จเรียบร้อย ทุกคนลงมือทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

 1. _ในการเรียนรู้สัปดาห์นี้สืบเนื่องมาจากปฏิทินที่เด็กๆ ได้วางแผนไว้โดยเด็กๆ จะนำเสนอองค์ความรู้เป็นรูปเเบบต่างๆ เช่น ละคร Mind Mapping 4shared PowerPoint ฯลฯ
  โดยที่เด็กได้สรุปเรื่องที่เรียนมาจากคุณครูดอกไม้ในรูปเเบบPowerPoint โดยครูแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3 คน ซึ่งสืบเนื่องมาจากการพิมพ์เรื่องลงในMicrosoft Word มาก่อนผ่านงานเขียนเรื่องสั้น ซึ่งเสริมสร้างทักษะICT
  โดยครูมีโจทย์PBL กำหนดให้ว่าอย่างน้อย18slideเเละต้องมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนจากนั้นต้องนำมานำเสนอให้กับคุณครูเเละเพื่อนๆ ฟังโดยครูต้องมีคำถามที่คอยกระตุ้นเด็กๆ ในการตอบ ซึ่งเป็นทักษะการตอบคำถามของเเต่ละกลุ่ม เเละเด็กๆ ก็ต้องเตรียมคำตอบให้เป็นอย่างดี เพราะ
  บางกลุ่มไม่ผ่านเพราะการตอบคำถาม ซึ่งคุณครูฝากให้เด็กนำคำถามนั้นกลับไปคิดต่อ ค้นคว้าต่อๆเเละนำกลับมาตอบคุณครูในภายหลัง เพื่อให้เป็นอีกบททดสอบให้เด็กๆ มีความพร้อมมากขึ้นในการเตรียมตัวและฝึกศิลปะการตอบคำถาม
  _หลังจากที่ขึ้นนำเสนอครบทุกกลุ่มและส่งไฟล์งานเสร็จเรียบร้อย ทุกคนลงมือทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

  ตอบลบ