เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):

Week20

เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถสรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome20

5 – 9
 ต.ค. 2558
โจทย์
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- ประเมินตนเอง
Key  Question
นักเรียนจะสรุป Mind Mapping(หลังเรียน)อย่างไร
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในด้านต่างๆ
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- กระดาษA3 , A4
- สี ปากกา ไม้บรรทัด

วันจันทร์
ชง : ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
วันอังคาร
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะสรุป Mind Mapping(หลังเรียน)อย่างไร”
ใช้ : นักเรียนทุกคนรับกระดาษA3 เขียนสรุป  Mind Mapping(หลังเรียน) และตอบคำถามสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้คนละประมาณ 8 – 10 ข้อ
วันพุธ
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้ว สิ่งที่จะนำไปพัฒนาเพิ่มเติมของแต่ละคน
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวการประเมินตนเอง
- นักเรียนทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
วันศุกร์
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปการประเมินตนเอง สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว กับสิ่งที่จะนำไปพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมในภาคเรียนหน้า
- ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบ Mind Mapping และบันทึกประเมินตนเองลงในกระดาษ A4
ภาระงาน
- นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาตลอด 20 สัปดาห์ Mind Mapping(หลังเรียน)
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนและเพื่อนๆ เขียนประเมินตนเองตลอด 1 ภาคเรียน
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- Mind Mapping(หลังเรียน)
- เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลอาหารตามประเภทต่างๆ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู
ทักษะการเรียนรู้
นักเรียนจัดระบบองค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มาจัดกระทำข้อมูลเขียนสรุปผ่านชิ้นานที่หลากหลาย
ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์ชิ้นงานเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้(หลังเรียน)
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


 ภาพบรรยากาศการเรียนรู้
ในวันศุกร์คุณครูได้ให้การบ้าน สรุปองค์ความรู้(หลังเรียน)A3 ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ และประเมินตนเอง
_เพื่อให้เด็กๆ จะได้มีเวลาในการร่วมกันซ้อมละครมากยิ่งขึ้นในสัปดาห์สุดท้าย ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร นำมาถ่ายทอดร่วมกันโดยแต่ละคนแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน

..ทุกคนทยอยส่งงานกับคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลรวบรวมงานจากเพื่อนๆ ส่งให้กับครู แล้วทุกคนทำการฝึกซ้อมๆ วันละ 3-4 รอบ และแนะนำกันในแสดงละครในแต่ละครับ โดยพี่อังๆกับพี่เพลงรับอาสาเป็นผู้กำกับดูแลเพื่อนๆ ในการฝึกซ้อม ก่อนแสดงจริงในเช้าวันพฤหัสฯ
_ทุกคนเตรียมชุดและรวมกันจัดฉาก จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดการแสดง รวมถึงตกแต่งหน้าตานักแสดงแต่ละคน โดยพี่นัทอุปกรณ์นำมากันเอง
แถมยังมีเต้นเพลงหมอลำกับเพลงเกาหลี มาร่วมกันบทการแสดงบางช่วง ดูน่าสนุกตื่นเต้นมากขึ้น
ก่อนการแสดงมาถึง เด็กๆ ร่วมแสดงชุดสรุปองค์ความรู้ใต้ ม.2 และรับชมการแสดงละครของพี่ๆ ม.2 กับ ม.3 อีกด้วย แล้วหลังชุดการแสดงแต่ละห้องเที่ยงวันร่วมรับประทานอาหารร่วมกันพี่ๆน้องๆ
ก่อนเด็กๆ มาร่วมถอดบทเรียน /ประมวลที่เล่าเรียนมาทั้งหมดตลอด 1 ภาคเรียนนี้ และทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์. และรับการบ้านปิดเทอมกลับไปทำที่บ้านช่วงปิดเรียน 2 สัปดาห์

สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น